.

WSPA-TV's RCA TK-11s
Spartanburg, SC


Thanks to John Kosinski for submitting these Photos.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.